TNCN - 2022
HỆ THỐNG HỖ TRỢ
THUẾ THU NHẬP CÁ
NHÂN
(PHÁT HÀNH CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN)
ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG
2
q Vận hành trên hệ thống mạng nội bộ và mạng internet
q Quản lý thông tin cán bộ, giảng viên và phụ thuộc gia cảnh
q Quản lý thông tin các công tác viên (ngoài trường)
q Quản lý lương, các khoản thu nhập phát sinh
q Quản lý việc tính thuế thu nhập cá nhân hàng tháng và quyết toán thuế năm
q Quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
q Quản lý việc phân quyền và theo dõi nhật ký sử dụng
q Hỗ trợ import/export dữ liệu từ tập tin excel
q Hỗ trợ việc khai báo công thức tính thuế thu nhập cá nhân
qHỗ trợ phát hành chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập các nhân
(theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ)
q Hỗ trợ việc tra cứu thông tin thu nhập và thuế
q Hỗ trợ việc sử dụng tài khoản Google để đăng nhập hệ thống
CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỆ THỐNG
QUẢN LÝ THUẾ
Theo dõi thông tin nhập liệu
về lương và thu nhập
Tính thuế thu nhập nhân,
thuế khấu trừ, quyết toán
thuế năm
Phát hành chứng từ điện tử
khấu trừ thuế thu nhập
nhân
Thiết lập các thông tin
Quản lý các danh sách dữ liệu
QUẢN LÝ LƯƠNG
§Nhập thông tin lương các
khoản theo lương (BHXH,
BHYT, BHTN, KPCĐ) trong kỳ
được mở
§Tra cứu, in, kết xuất thông tin
lương các khoản theo
lương đã được nhập
QUẢN LÝ THU NHẬP
§Nhập thông tin các khoản thu
nhập theo chứng từ trong kỳ
được mở
§Tra cứu, in, kết xuất các
chứng từ thu nhập đã nhập
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
v Xem theo dõi lương, các
khoản theo lương, thu nhập
phát sinh, thuế theo kỳ
(tháng) và theo năm
v In các bản lương, thu
nhập, thuế để theo dõi, đối
chiếu
v Xác nhận đối chiếu thuế thu
nhập năm
3
THÔNG TIN QUẢN LÝ
THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
- Đơn vị: phòng/khoa
- Họ tên
- Ngày tháng năm sinh
- Đối tượng: hợp đồng, biên chế
- MST: số, ngày cấp, nơi cấp
- CMND/CCCD: số, ngày cấp, nơi cấp
- Tài khoản: số, ngân hàng
- Email: dụng để đăng nhập (qua cơ chế xác thực của Google)
- Thông tin các hệ số liên quan đến lương, thu nhập
- Họ tên
- Ngày tháng năm sinh
- Quan hệ với cán bộ, giảng viên
- Ngày khai báo
- Ngày bắt đầu hưởng giảm trừ gia cảnh
- Ngày kết thúc giảm trừ gia cảnh
- MST: số, ngày, nơi cấp
- CMND: số, ngày, nơi cấp
- Các thông tin trên giấy khai sinh
- Tình trạng: còn được giảm trừ hay đã kết thúc
- Lý do kết thúc hưởng giảm trừ gia cảnh
THÔNG TIN PHỤ THUỘC GIA CẢNH
4
THÔNG TIN QUẢN LÝ
- Tổng lương
- Chi tiết các khoản lương
- Chi tiết các hệ số theo lương
- BHXH
- BHYT
- BHTN
- KPCĐ
- Khoản ủng hộ, từ thiện, nhân đạo, khuyến học
- Các khoản truy thu
5
THÔNG TIN LƯƠNG
- Số chứng từ
- Ngày chứng từ
- Nội dung thu nhập
- Số tiền thu nhập
- Thuế tạm thu
- Hình thức chi: tiền mặt, chuyển khoản
THÔNG TIN THU NHẬP
THÔNG TIN QUẢN LÝ
-Tổng thu nhập (lương + thu nhập phát sinh)
- Tổng các khoản trừ: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ,
Ủng hộ
- Số gia cảnh phụ thuộc
- Số tiền giảm trừ gia cảnh
- Số tiền giảm trừ cá nhân
- Thu nhập tính thuế
- Thuế tính trong kỳ
- Thuế thu trong kỳ
6
THÔNG TIN THUẾ TRONG KỲ
- Tổng thu nhập chịu thuế (lương + thu nhập phát
sinh) cả năm
- Tổng các khoản trừ: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ,
Ủng hộ
- Tổng giảm trừ gia cảnh
- Tổng giảm trừ cá nhân
- Số tháng tính thuế
- Thu nhập tính thuế bình quân 1 tháng
- Thuế phải nộp cả năm
- Tổng thuế đã tạm thu hàng tháng
- Thuế còn phải nộp (hoặc được khấu trừ)
THÔNG TIN QUYẾT TOÁN NĂM
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
Nhập theo danh sách
Nhập từ tập tin (excel)
Xem danh sách
7
QUẢN LÝ LƯƠNG
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
8
Nhập theo danh sách
Nhập theo chứng từ
Nhập từ tập tin (excel)
Danh sách thu nhập
Danh sách chứng từ
Đối soát chứng từ
QUẢN LÝ THU NHẬP
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
Thuế thu nhập trong kỳ
Thuế khấu trừ trong kỳ
Quyết toán thuế thu nhập
Tổng hợp thuế thu nhập
(tháng/quý/năm),
Tổng hợp quyết toán thuế
Tổng hợp phụ thuộc gia cảnh
9
THUẾ THU NHẬP
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
10
In phát hành chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Khai báo chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN
CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
11
Ký số chứng từ khấu trừ TNCN
Đồng bộ chứng từ điện tử
CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ KHẤU TRỪ
TNCN
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
Quản lý nhóm sử dụng
Quản lý người sử dụng
Nhật ký sử dụng
12
HỆ THỐNG
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
13
Theo dõi thông tin thu nhập
Tải chứng từ điện tử thuế TNCN
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
THANK YOU
TUNGSONLE@GMAIL.COM
0947 457 148
HTTPS://TNCN.INFO